Obchodní podmínky

 1. Obchodní podmínky pro internetové aplikace

  Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele pramenící z užívání Členské sekce se řídí těmito obchodními podmínkami:

  • Definice
   • V těchto obchodních podmínkách:
    • Provozovatel“ je Společnost FreshAkademie s.r.o, IČO: 06582524, se sídlem Drahobejlova 36, Praha 9, 190 00.
    • Členská sekce“ znamená placená část internetového portálu s názvem kruhac.cz, mezi jejíž hlavní funkcionality patří zpřístupnění videí a která je dostupná z internetové adresy www.kruhac.cz
    • „Portál“ znamená internetový portál www.kruhac.cz
    • VOP“ znamená tyto Všeobecné obchodní podmínky.
    • Smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je poskytnutí Licence k užívání Členské sekce Uživateli za podmínek uvedených v těchto VOP.
    • Licence“ znamená nevýhradní licenci k užívání členské sekce za podmínek uvedených v těchto VOP.
    • Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu odlišnou od Provozovatele, která užívá Členskou sekci.
    • Uživatelský účet“ znamená neveřejnou část členské sekce, která je uživateli přístupná po zadání Přihlašovacích údajů.
    • Přihlašovací údaje“ znamenají unikátní kombinaci přihlašovacího jména Uživatele a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Členské sekce při zřizování Uživatelského účtu prostřednictvím členské sekce a/nebo Uživateli automaticky vygenerovaného členskou sekcí.
   • Proces uzavření smlouvy o užívání členské sekce
    • Zobrazení tlačítka s názvem „Koupit, získat / registrovat“ v uživatelském prostředí Portálu je návrhem na uzavření Smlouvy ze strany Provozovatele.
    • Kliknutí Uživatele na tlačítko „Koupit, získat / registrovat“ je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany Uživatele a tímto úkonem je uzavřena Smlouva.
    • Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení těchto VOP.
   • Užívání Členské sekce
    • Provozovatel uděluje Uživateli Licenci v rozsahu a za podmínek uvedených v uživatelském prostředí Členské sekce, zejména uvedených u daného typu Uživatelského účtu.
    • Provozovatel má právo poskytnout plnění Smlouvy (např. zpřístupnit danou část nebo funkcionalitu Portálu) až v momentě, kdy dojde k zaplacení odměny za poskytnutí Licence, a nezaplatí-li Uživatel za Licenci odměnu v plné výši v Provozovatelem stanovené lhůtě, jinak ihned, ruší se Smlouva bez dalšího od počátku.
    • Provozovatel je po uplynutí doby Licence oprávněn plně a/nebo částečně znepřístupnit Uživatelský účet Uživateli.
    • Uživatel má právo zřídit více než jeden Uživatelský účet.
    • Uživatel nemá právo udělit třetí osobě podlicenci k užívání Členské sekce.
    • Veškerá finanční plnění realizovaná prostřednictví Portálu sekce nebo platební brány propojené s Portálem se považují za zaplacené připsáním celé příslušné částky na příslušný bankovní účet Provozovatele.
    • Provozovatel má právo Portál nebo jeho část kdykoliv odstavit, změnit a/nebo ji znepřístupnit, a to pouze z těchto důvodů: technická údržba;
    • Uživatel má právo na užívání Členské sekce za podmínek Smlouvy v aktuální verzi dostupné z Portálu.
    • Uživatel se zavazuje při užívání Členské sekce jednat tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním Členské sekce nevznikla žádná škoda.
   • Databáze
    • Uživatel nemá právo prostřednictvím Aplikace strojově (zejm. pomocí tzv. softwarových robotů) vytěžovat databázi spojenou s Aplikací.
    • Uživatel a Provozovatel tímto sjednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze Členské sekce jsou části databáze shromážděné Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by Uživateli jeho jednáním popsaným v tomto odstavci vzniklo jakékoliv právo k databázi Členské sekce.
    • Smluvní strany jsou si vědomy, shodně prohlašují a činí nesporným, že Členská sekce splňuje podmínky ust. § 562 odst. 2 občanského zákoníku, tedy že záznamy údajů v Členské sekci a její databázi jakožto elektronickém systému jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
   • Odpovědnost za škodu

   

  • Provozovatel plně odpovídá Uživateli za jakoukoliv škodu způsobenou Provozovatelem Uživateli jakýmkoliv porušením povinnosti Provozovatele uvedené ve Smlouvě nebo VOP.
  • Změna VOP
   • Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel uzavírá Smlouvu v běžném obchodním styku s větším počtem osob a Smlouvy jsou podle svého charakteru zavazující dlouhodobě k opětovným plněním stejného druhu s odkazem na tyto VOP. Smluvní strany činí nesporným, že z povahy závazků Provozovatele podle těchto VOP vyplývá a již před uzavřením Smlouvy vyplývala rozumná potřeba pozdější změny těchto VOP.
   • Smluvní strany tímto ujednávají, že Provozovatel může tyto VOP v přiměřeném rozsahu změnit, a zároveň ujednávají, že změna VOP bude Uživateli, jako druhé straně, oznámena prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem do Portálu. Uživatel má v takovém případě právo změny VOP odmítnout a předmětný závazek mezi ním a Provozovatelem z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení, o které Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného subjektu.
   • V případě, že dojde k uzavření nové Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (tj. k obnovení nebo prodloužení Uživatelského účtu), řídí se taková Smlouva VOP ve znění ke dni uzavření takové Smlouvy.
  • Ochrana osobních údajů
   • Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
  • Povinné informace pro spotřebitele
   • Tento článek VOP podmínek je účinný pouze vůči Uživateli, který je spotřebitelem. Ustanovení uvedená v tomto článku VOP se nevztahují zejména na podnikatele – živnostníky nebo obchodní společnosti.
   • Provozovatel tímto informuje Uživatele, že:
    • adresa pro doručování písemností Provozovateli je shodná s výše uvedenou adresou sídla Provozovatele;
    • adresa Provozovatele pro doručování elektronické pošty je info@freshkruhac.cz;
    • odměna Provozovatele za Licenci je stanovena včetně všech daní a poplatků a její výše a/nebo způsob výpočtu je stanoven v Portálu;
    • Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli odměnu za Licenci, není-li Licence poskytována bezúplatně, jedním ze způsobů, který je u příslušné možnosti uveden v uživatelském prostředí Portálu;
    • Uživateli nevznikají náklady na dodání;
    • k užívání Členské sekce je třeba přístup k síti Internet
    • ve vztahu k Provozovateli nevznikají Uživateli žádné náklady za použití komunikačních prostředků na dálku;
    • údaje o uzavření Smlouvy vč. těchto obchodních podmínek jsou uloženy v databázi Členské sekce a Uživatel k nim má přístup prostřednictvím Uživatelského účtu.
    • Provozovatel dodržuje všechny platné zákony České republiky; žádné další kodexy nejsou pro Provozovatele závazné;
    • Provozovatel nevyužívá žádné prostředky mimosoudního řešení sporů;
    • předmětem Smlouvy není dodání zboží, na Členskou sekci se tak nevztahují ustanovení zákona o reklamaci; odpovědnost za zjevné nebo skryté vady Členské sekce, které měla Členská sekce v době jejího zpřístupnění Uživateli, lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP;
    • Uživatel je povinen dodržovat tyto VOP, které jsou též součástí Smlouvy, a platné a účinné právní předpisy České republiky;
    • Uživatel se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
   • Rozhodné právo
    • Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
    • Jakékoliv spory vzniklé na základě Smlouvy a/nebo těchto VOP budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.
   • Elektronická evidence tržeb
    • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
    • Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
    • Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky.
   • Účinnost
    • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 23. Dubna 2020.